Co ma wpływ na opłaty notarialne?

Opłaty u notariusza mają związek z czynnościami dokonywanymi w kancelarii notarialnej. Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych co oznacza, że przy danych czynnościach notarialnych oblicza należne podatki, pobiera je, a następnie wpłaca je organom podatkowym. Poza podatkami notariusz pobiera opłatę sądową za dokonane wpisy w księgach wieczystych, którą następnie przekazuje w imieniu klienta do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego Zobacz, od czego zależy wysokość tych opłat.

Opłaty za wykonywanie czynności notarialnych

Za wykonywanie swojej pracy notariusz pobiera opłatę, tzw. taksę notarialną wraz z podatkiem VAT, której wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wysokość taksy notarialnej z reguły zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, czyli np. od wartości nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży lub darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego… Za niektóre czynności przewidziana jest stała, maksymalna taksa notarialna i tak np. za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 400 zł netto, za złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł netto, za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł, za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł netto od strony.

Odpisy i wypisy aktu oraz wysokość podatku i opłaty sądowej

Notariusz sporządzą wypisy i odpisy aktów notarialnych, które następnie wydawane są stronom czynności oraz odpowiednim urzędom, takim jak sąd, geodezja, urząd skarbowy. Wypis/odpis aktu notarialnego to koszt 6 zł za stronę. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości notariusz pobierze odpowiednio obliczone swoje wynagrodzenie za dokonanie czynności oraz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnej, który wynosi 2% wartości nieruchomości, który to podatek następnie notariusz przelewa do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz składa odpowiednią deklarację. Dodatkowo przy umowie sprzedaży zostanie złożony przez notariusza wniosek wieczystoksięgowy o wpis własności na rzecz nowego właściciela oraz zostanie pobrana opłata sądowa za dokonanie wpisu w księdze wieczystej, którą następnie notariusz przekazuje odpowiednim sądom. Przykładowo opłata sądowa za wpis własności z umowy sprzedaży w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu wyniesie 200 zł. Wiele podmiotów, jak np. Kancelaria Notarialna w Krakowie oferuje indywidualną wycenę wszystkich opłat, co pozwala lepiej przygotować się do wizyty. Koszt usługi notarialnej zawsze zależy od rodzaju czynności. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile konkretnie zapłacisz za obsługę, skontaktuj się z notariuszem!

Author: jobgrabber.pl